Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Απόσπασμα Από το Πρακτικό της αριθ. 4/16-06-2011 Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας ΚαστελλίωνΑ Π Ο Σ Π Α Σ ΜA 
Από το Πρακτικό της αριθ. 4/16-06-2011 Συνεδρίασης 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων


ΘΕΜΑ 1ον: «Επιφανειακές αποκαλύψεις μεταλλείων στην περιοχή της Τοπικής Κοινότη- τας Καστελλίων - θέσεις ΝΕΡΑ 5-6-7 (υπόλοιπο κοιτάσματος βωξίτη)»ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Απ. Χουλιάρας (Πρόεδρος)
2. Παναγιώτης Νικ. Μακρής
3. Νικόλαος Λεων. Κοντολά- της

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Νικόλαος Παν. Τούμπας, υπάλληλος του Δήμου Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ον ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2011 Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,

ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σχετικά με τις επιφανειακές εργασίες που ενεργεί η εταιρία S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥ- ΚΤΑ A.Ε. για αποκάλυψη και απόληψη βωξίτη στην περιοχή Καστελλίων - μεταλλευτικές θέσεις ΝΕΡΑ 5-6-7, και σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε γίνει στις 25/1/2011 στο Κοινοτικό Γραφείο Καστελλίων από εκπροσώπους της Εταιρίας, ως Τοπικό Συμβούλιο με την αριθμ. 1/2011 απόφαση μας γνωμοδοτήσαμε αρχικά στο από 11-02-2011 υποβληθέν αίτημα της πιο πάνω Εταιρίας, αναφορικά με την απόληψη επιφανειακού τμήματος (εμφάνισης) βωξίτη που βρίσκεται στην περιοχή Καστελλίων (Υπόλοιπο Νερά 5,6,7), επί εκτάσεως τριών (3) στρεμμάτων, με περιορισμένες στο ελάχιστο περιβαλλοντικές συνέπειες και με την παροχή κάποιων ανταποδοτικών οφελών για το χωριό μας (πρόσληψη προσωπικού -ντόπιων ανέργων-, εκτέλεση έργων στο χωριό και πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση του τοπίου).

Η Εταιρία μάς είπε προφορικά ότι προτίθεται να αποκαταστήσει το πίσω μέρος του νταμαριού. Ξεκίνησε την αποκατάσταση με την προοπτική ότι δεν θα πειραχθεί η εμφανής προς το χωριό πλευρά και από εκεί θα έπαιρνε «τραβηχτά» τα μπάζα. Όμως πάρθηκαν μπάζα και πετρώματα εμφανή χωρίς να έχουμε εμείς δώσει καμία γνωμοδότηση. Μετά από τα παραπάνω άποψή μου είναι ότι το χωριό δεν θα πρέπει να είναι εχθρικό απέναντι στην Εταιρία αλλά και ότι δεν θα πρέπει να αδρανούμε για αυτά που κάνει η Εταιρία. Για το λόγο αυτό προτείνω να ενημερωθεί η Εταιρία και από εδώ και στο εξής να μην γίνονται επιφανειακές εργασίες για εξορύξεις μεταλλεύματος, χωρίς να είναι τούτο γνωστό στην τοπική κοινωνία των Καστελλίων.

Εξορύξεις που βλάπτουν το χωριό, θα πρέπει να είναι από προηγουμένως γνωστές.

Η Εταιρία να μας γνωστοποιήσε εγγράφως τι και που προτίθεται να πάρει μετάλλευμα κατά τα επόμενα δύο (2) έτη εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων. Επίσης καλείται να κάνει άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή να μας γνωστοποιήσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και αντίστοιχης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου.

Ακολούθως λαμβάνει το λόγο ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Νικ. Μακρής, ο οποίος αναφερόμενος από ιδίου αυτού χειρογράφου είπε τα εξής:

«Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μου γιατί την Τετάρτη 8/6/2011 στο άτυπο συμβούλιο που έγινε και συζητήθηκε το εν λόγω θέμα, αμέσως μετά, συγγενικό μου πρόσωπο δέχτηκε τηλέφωνο από εκπρόσωπο της Εταιρίας, ότι ο σύμβουλος Μακρής διαφωνεί ενώ ο Πρόεδρος Χουλιάρας συμφωνεί. Για τον κ. Κοντολάτη ούτε κουβέντα. Είμαστε τρεις. Πέστε μου από εδώ και στο εξής ποιόν να αποκαλώ εκπρόσωπο της Εταιρίας μέσα από το Τοπικό Συμβούλιο. Κάποιος αποδεικνύεται με την συμπεριφορά του πολύ μικροπρεπής στο ρόλο που τον έταξε το χωριό να παίξει μέσα στο Τοπικό Συμβούλιο. Κρίμα! Λυπάμαι! Αν κατάλαβε καλά, την Εταιρία και τον εκπρόσωπο της εκθέτει και όχι εμένα που δεν έκανα τίποτα παραπάνω από τον όρκο που έδωσα να τηρώ τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου.

Από την πρώτη συζήτηση παρουσία των δύο Ιερέων του χωριού μας και αρκετών συγχωριανών, είχα επισημάνει τις επιφυλάξεις μου. Ζήτησα Λαϊκή Συνέλευση και έκτακτο Τοπικό Συμβούλιο και δεν έγιναν αποδεκτά. Μετά τη συνάντηση μας με εκπροσώπους της Εταιρίας που έγινε στο Κοινοτικό Γραφείο, ζήτησα από την Εταιρία να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Οι διαβεβαιώσεις εδόθησαν αλλά δεν ετηρήθησαν στην πορεία.

Αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα κ. Πρόεδρε, έπρεπε να είχε γίνει πριν τέσσερις (4) εβδομάδες, όταν άρχισαν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα και σας τα επισήμανα. Ζητάω την άμεση διακοπή των εργασιών και την άμεση αποκατάσταση του τοπίου με συμβατά φυτά προς το περιβάλλον. Ζητάω το χρονοδιάγραμμα δράσης της Εταιρίας για την επόμενη διετία στα Διοικητικά όρια του χωριού μας, ώστε να καθορίσουμε την παραπέρα στάση μας. Επιτακτικά είχα ζητήσει να μην θιγεί η κορυφογραμμή της «Τσούκας».

Είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι το κοίτασμα θα παιρνόταν «τραβηχτά», από την πίσω πλευρά ώστε να αρχίσει η αποκατάσταση λόγω πολλών παραπόνων των κατοίκων Καλοσκοπής, της ορατής αλλοίωσης της πίσω πλευράς της «Τσούκας» και του «Αγίου Βασιλείου». Σειρά έχουν τα επόμενα κεφαλάρια του χωριού μας, τα υπερκείμενα της «Αλεφάντως» τα λεγόμενα «Αλεφαντάκια». Η σαλαμοποίηση των κεφαλαριών του χωριού μας εμένα με βρίσκει αντίθετο.

Δήλωσα στους εκπροσώπους της Εταιρίας και δηλώνω και σήμερα ότι δεν είμαι αντίθετος για την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου προς όφελος της Εταιρίας S&B και του χωριού μας, αρκεί να τηρούνται τα συμφωνηθέντα και να μη νιώθω ότι με εμπαίζουν».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Λ. Κοντολάτης, οποίος είπε «Εγώ συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του επί του συζητούμενου θέματος».

Μετά έλαβαν το λόγο με τη σειρά διάφοροι κάτοικοι Καστελλίων που παρέστησαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του ως άνω θέματος, διατυπώνοντας και αυτοί τις απόψεις τους επί του εν λόγω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, άκουσε και τις απόψεις - προτάσεις των παρισταμένων στη συνεδρίαση κατοίκων, μετά και από διαλογική συζήτηση,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ζητάει από την Εταιρία S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε να γνωστοποιήσει άμεσα και εγγράφως στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των μεταλλευτικών εργασιών και των αντίστοιχων αποκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου για την επόμενη διετία στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 9/2011