Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)

Ποιους αφορά;
Το τέλος επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας το κόστος θα επιβαρύνει τον καθένα ανάλογα με το ποσοστό του. Το χρέος θα καταβάλλετε μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Υπολογισμός… τέλους!
Το ύψος του νέου τέλους θα καθορίζεται βάση του παρακάτω πίνακα:

Συντελεστής
ειδικού τέλους
(€/τ.μ.)                     Τιμή ζώνης

0,5€                          για ευπαθείς ομάδες
3€                             500
4€                             501-1000
5€                             1001-1500
6€                             1501-2000
8€                             2001-2500
10€                           2501-3000
12€                           3001-4000
14€                           4001-5000
16€                           5001 και άνω

«Έξω» οι κοινόχρηστοι χώροι

Παλαιότητα        Συντελεστής
έως 26 έτη                1
25-20 έτη                1,05
19-15 έτη                1,1
14-10 έτη                1,15
9-5 έτη                    1,2
4-0 έτη                    1,25


Αντικειμενικές αξίες
ΔΗΜΟΣ: ΓΡΑΒΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: 
Αποστολίας 600 € 
Βαργιάννης 700 € 
Γραβιάς 700 € 
Καλοσκόπης 600 €
Καστελίων 600 €
Μαριολάτας 600 €
Οινοχωρίου 600 €
Σκλήθρου 600 €

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους; Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

π.χ. Για οίκημα 100τμ στα Καστέλλια και ηλικία 20 έτη

      4   Συντελεστής ειδικού τέλους για τιμή ζώνης 600
Χ  100   Τετραγωνικά
= 400
Χ 1,25   Συντελεστής Παλαιότητας        
= 500  Τελικό ποσό πληρωμής 250 η κάθε δόση

Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους; Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

Για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,

Για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος. Αν δεν υπάρξει αίτηση επαναφοράς του ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή οι εταιρείες ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Απαλλαγές Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών

Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Oι παράγοντες που θα προσδιορίζουν το ύψος του ειδικού τέλους θα είναι:

H τιμή ζώνης.

H επιφάνεια του κτίσματος.

H παλαιότητα του ακινήτου.

H χρήση του κτίσματος. Mε την εφαρμογή ειδικών συντελεστών το τέλος θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος. Δηλαδή τα κτίσματα επαγγελματικής στέγης θα επιβαρύνονται περισσότερο από τις κατοικίες και οι κατοικίες περισσότερο από τους αποθηκευτικούς χώρους.

Κοινωνικά κριτήρια. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους ανέργους, ανάπηρους, τρίτεκνουςΔEH.